Voorwaarden

El Moreno Dance Company – Augustus 2020

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen aangeboden door El Moreno Dance Company.

 • Indien El Moreno Dance Company niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt en één of meerdere bepalingen op enig moment geheel, gedeeltelijk nietig, nietig of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Dit betekent niet dat de bepalingen daarom niet van toepassing zijn en El Moreno Dance Company behoudt zich het recht voor om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 • El Moreno Dance Company behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, te annuleren of aan te passen.

Inschrijvingen, betalingen en annuleringen:

 1. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan derden.

 2. El Moreno Dance Company behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen uit te sluiten van al onze activiteiten in het geval dat u deze algemene voorwaarden schendt, deelnemers in gevaar brengt of uw gedrag storend, ongepast, consequent nalatig is of waarschijnlijk is om ons, ons bedrijf of onze diensten in diskrediet te brengen. In het geval van een uitsluiting worden er geen vergoedingen of aanbetalingen terugbetaald en zullen we betaling vragen voor eventuele onbetaalde vergoedingen.

 3. Betalingen dienen te geschieden voor aanvang van de eerste les van een cursus. Dit kan via iDeal. Op de locaties is het niet mogelijk om de lessen contant te betalen. Zolang niet het volledige cursusgeld is betaald, bestaat er geen recht op deelname aan een van de activiteiten van de dansschool.

 4. El Moreno Dance Company behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren voordat deze begint. In dat geval vervalt de betalingsverplichting van de student en wordt het collegegeld gerestitueerd.

 5. El Moreno Dance Company kan een cursus annuleren indien daar goede redenen voor zijn (onverwachte situaties of een groep van minder dan 8 personen), een eventuele aanbetaling wordt teruggestort en/of andere opties worden aangeboden.

 6. De cursussen worden gegeven door bekwame docenten, die hun taken naar beste weten en kunnen uitvoeren. Indien er sprake is van ziekte, blessure of andere situatie waardoor een docent van El Moreno Dance Company de betreffende les(sen) niet kan geven, zal El Moreno Dance Company voor vervanging zorgen of de les indien mogelijk een week uitstellen.

 7. Annulering na aanvang van de cursussen is niet mogelijk, het cursusgeld wordt niet gerestitueerd. Bij ernstige blessures of langdurige ziekte kan de cursus worden 'bevroren' en binnen afzienbare tijd worden afgerond. Stuur hiervoor altijd een e-mail naar: elmorenodance@hotmail.com

Standaard

 1. Afwezigheid tijdens lessen ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichting. Er is geen recht op restitutie van het lesgeld of het recht om de lessen op een ander moment in te halen.

 2. Indien een deelnemer niet aanwezig kan zijn tijdens de les(sen), dient hij/zij dit minimaal 5 uur voor aanvang van de les te melden via e-mail aan: elmorenodance@hotmail.com

 3. Indien het in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk is om aan de volledige reguliere cursus deel te nemen, dient dit tijdig te worden aangegeven via e-mail op: elmorenodance@hotmail.com. Nadere beoordeling en ter beoordeling van El Moreno Dance Company zullen de kosten van deze lessen in mindering worden gebracht op het cursusgeld. Per cursus kunnen maximaal 2 lessen in mindering worden gebracht op het cursusgeld. De mogelijkheid om lessen af te trekken is bedoeld voor uitzonderingen en is gebaseerd op 'fair use'. Oneigenlijk gebruik van deze regeling kan leiden tot opzegging ervan.

Aansprakelijkheid

 1. El Moreno Dance Company is niet aansprakelijk voor verlies, kosten of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens of rond de activiteiten van de danslessen of evenementen op een van haar locaties.

 2. Verlies van of schade aan eigendommen van de dansschool of locaties waar de cursussen of evenementen worden gegeven, door toedoen van een cursist, wordt op de cursist verhaald.

 3. El Moreno Dance Company is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat ontstaat tijdens de lessen die door El Moreno Dance Company worden gegeven. De coach van de leraar op een verantwoorde, goed gestructureerde en gefundeerde manier, zodat alles in het werk wordt gesteld om het risico op persoonlijk letsel te minimaliseren.